ETİK KURUL ÜYELERİ

Asil Üyeler:  
Senem Başyurt
Didem Menteşeoğlu
Hasan Deniz
Hilal Baykara
Seda Yılmaz

Yedek Üyeler:
Ayla Göksel
Başak Tuğsavul
Meltem Cantürk
Cenk Kansak
Serap Erdinç

Şikayet, talep veya dileklerinizi iletmek için:

Neden
Etik İlke?

AÇEV adına yürütülen çalışmaların
temelinde yaşama saygı,
bilimsellik, sürekli gelişim ve
şeffaflık
değerleri yatmaktadır.
AÇEV’e katkı saglayan tüm çalışan ve gönüllülerden bu davranış standartlarını gözetmesi beklenmektedir.

Etik İlkeler
Neleri Kapsar?

Etik Politika ve Davranış Kuralları Rehberi, tüm Vakıf çalışan ve gönüllülerinin günlük faaliyetlerinde, Vakfın iş yaptığı kurum ve kişilerle, eğitim verdiği tüm gruplarla, faaliyette bulunduğu tüm üçüncü partilerle olan ilişkilerinde beklenen genel davranış standartlarının ana hatlarını düzenlemektedir.

Etik İlkelerden
Kimler Sorumludur?

AÇEV’in tüm tam zamanlı ve
yarı zamanlı çalışanları, AÇEV
gönüllüleri ve alt yüklenicileri
etik ilkelerden sorumludur.

Etik İlkelerin
İhlali Durumunda Ne Olur?

Etik Politika ve Davranış Kuralları Rehberi
uyarınca bir Etik Kurul oluşturulur. Rehberde bahsi geçen kuralların ihlali durumunda Etik Kurul’a şikayetle
başvuru
yapılır.

Etik Kurul
Kimlerden Oluşur?

Etik Kurul 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul’da İcra Kurulu’ndan temsilcilerin dışındaki tüm üyeler seçimle belirlenir. Etik Kurul üyeleri 2 yılda bir seçilir.

Etik Kurul’a
Nasıl Şikayette Bulunulur? 

Şikayet, Kurul üyelerinden herhangi birine yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir ve ivedilikle ele alınır. Şikayet aynı zamanda etikkurul@acev.org adresine yazılı olarak da gönderilebilir.

Etik Kurul
Nasıl Çalışır?

Etik Kurul kendisine şikayetle gelen
vakayı değerlendirir, gerekli görüşme ve bilgi toplama faaliyetlerini yürüterek, oy birliği ile bir karara ulaşır. Bu karar vakanın durumuna göre basit bir çözüm önerisi olabileceği gibi üst yönetime iletilebilecek bir tavsiye karar da olabilir. Üst yönetim tarafından ilgili yazılı yönetmelikle ve hukuk kurallarınca vaka bir son karara bağlanır.

Etik Kurul
Hangi İlkelerle Hareket Eder?

Kurul süreci insan onuruna yaraşır bir şekilde, şikayette bulunan ve bulunulan kişilerin tüm temel hakları gözetilerek, gizlilik ve güvenlik ilkeleri esas alınarak işletilir. Kurula gelen vakalarda masumiyet karinesi ve ispat yükümlülüğü gibi evrensel uygulama normları gözetilir. Etik Kurul’a gelen vakalar kodlu olarak kayıt altına alınır. Gizlilik ve güvenlik ilkelerini ihlal eden kişiye yönelik disiplin prosedürü işletilir.

EK 1

CİNSEL TACİZİ VE SALDIRIYI ÖNLEME KURULU YÖNERGESİ

EK 2

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI POLİTİKA BELGESİ

EK 3

ÇOCUK KORUMA BİLGİ DÖKÜMANI

EK 4

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ BİLGİ DÖKÜMANI

EK 5

EĞİTİMCİLİK İLKELERİ SÖZLEŞMESİ

EK 6

CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARDAN KORUNMA TEMEL PRENSİP