fbpx

 

ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Anne Çocuk Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (“İktisadi İşletme”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile İktisadi İşletme tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz,
 • Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • İktisadi İşletmemizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verileriniz,

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve finansal verileriniz,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve finansal verileriniz,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması amacıyla kimlik, iletişim ve finansal verileriniz,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • Finansal işlemlerin takibi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere İktisadi İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • İktisadi İşletmemizin ve İktisadi İşletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verileriniz,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal verileriniz,

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • Kimlik, iletişim ve finansal verilerinizin İktisadi İşletmemizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • İktisadi İşletmemiz ile paylaştığınız iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kimlik ve iletişim verilerinizin işlenmesini ve bu amaçla hizmet aldığımız tedarikçilerle paylaşılması.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Vakıf internet sitesi, çağrı merkezi, çevrim içi formlar ve e-posta kanallarıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak İktisadi İşletmemizin Merkez Mah. Cendere Cad. No: 22 Kat 7 D: 13 Kağıthane / İstanbul adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@acev.org e-posta adresine yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.